Algemene voorwaarden webshop

Van: KGS DIAMOND NEDERLAND B.V. Industriestraat 2 - ELBURG hierna te noemen: gebruiker

I. Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige offertes en overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten door KGS DIAMOND Holding B.V. en door KGS Diamond Nederland B.V. (“KGS”) aan of met een professionele persoon of entiteit (“Koper”), zelfs als dit niet specifiek is vermeld. 

2. De AV zijn ook van toepassing op overeenkomsten met KGS voor uitvoering waarvoor diensten van derden nodig zijn.

3. De AV samen met eventuele wijzigingen of bijzondere voorwaarden, die in overeenstemming met een voorafgaande mededeling dienen te worden begrepen, die zijn overeengekomen en waarnaar op een orderbevestiging wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen KGS en de Koper.

4. Enkel deze AV zijn van toepassing op een overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten door KGS aan de Koper. De algemene voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing, ongeacht de aard ervan en of er al dan niet “onbeperkte” voorwaarden in de aanvraag van de Koper of bevestiging van ontvangst van de factuur zijn vermeld. De Koper begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle documenten met standaardvoorwaarden die hij van KGS ontvangt niet bindend zijn, omdat dit voorgedrukte documenten zijn.

5. Als de Koper een bestelling plaatst die afwijkt van de offerte van KGS, zijn deze AV met dezelfde uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Koper van toepassing, tenzij KGS uitdrukkelijk schriftelijk erkent door de afwijkende voorwaarden van de Koper gebonden te willen zijn.

6. KGS heeft het recht om de AV aan te passen. KGS brengt de Koper minstens één maand voor de datum van inwerkingtreding op de hoogte van dergelijke wijzigingen en van de datum waarop dergelijke wijzigingen in werking treden.

7. Als een bepaling of gedeeltelijke bepaling van deze AV nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen van de AV volledig gelden. In dat geval vervangt KGS voornoemde nietige of ongeldige (gedeeltelijke) bepaling, indien nodig, door een geldige bepaling waarvan het doel, de strekking en de wettelijke en financiële gevolgen het meest lijken op die van de oorspronkelijke bepaling. 

 


II. Offertes en overeenkomsten

1. Alle offertes van KGS zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd, tenzij door KGS schriftelijk anders vermeld. Bestellingen die door de Koper zijn geplaatst en de aanvaarding van onze offerte door de Koper zijn bindend voor de Koper.

2. Aanbiedingen van KGS in catalogi, verkoopdocumentatie en ook, tenzij uitdrukkelijk als vast vermeld, op de website zijn vrijblijvend wat KGS betreft, d.w.z. ze worden enkel beschouwd als uitnodiging voor een aanvraag. 

3. Een bindende overeenkomst met KGS treedt in werking, als KGS de bestelling schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van een bestelling voor de aankoop van goederen of diensten heeft bevestigd of als KGS met de uitvoering van een bestelling is begonnen zonder een bevestiging te sturen. In geval van onmiddellijke uitvoering van een bestelling, wordt de leveringsbon of factuur voor de producten ook als orderbevestiging beschouwd. Alle aanvullingen of wijzigingen van de bestelling zijn enkel bindend voor KGS, als KGS ze schriftelijk heeft bevestigd.

4. Als de kennisgeving van aanvaarding van de gemaakte offerte afwijkt, ook in geval van zaken van gering belang, is KGS hier niet door gebonden, tenzij KGS een herziene en overeenkomstige orderbevestiging heeft gestuurd.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KGS niet om een deel van de aangeboden goederen te leveren tegen een evenredig deel van de aangeboden prijs.

6. Offertes worden niet automatisch geacht voor vervolgbestellingen te gelden.    

 


III. Prijzen en kosten

1. De prijzen van de prijslijsten, offertes en orderbevestiging van KGS zijn richtprijzen en kunnen op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd tot er een bindende overeenkomst in werking is getreden.

2. KGS mag prijsverhogingen aanrekenen, ook als ze het gevolg zijn van een voorzienbare verandering van omstandigheden, als er zich aanzienlijke prijsverhogingen voordoen met betrekking tot onder andere wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal tussen het tijdstip van de offerte en de uitvoering van de Overeenkomst.

3. De prijzen die door KGS worden toegepast, zijn exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege) alsook kosten opgelopen in verband met de Overeenkomst, inclusief verzendings- en administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld. 

 


IV. Betaling

1. De facturen van KGS zijn betaalbaar bij ontvangst ervan door de Koper. De betaling gebeurt, zonder aftrek of verrekening, door de Koper vooraf of, indien door KGS opgegeven, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij KGS een andere betalingstermijn op de factuur heeft gegeven. De betaling gebeurt op de manier die door KGS is opgegeven en in de gefactureerde valuta, tenzij KGS schriftelijk uitdrukkelijk afwijkende betalingsregelingen is overeengekomen. Eventueel protest tegen de factuurbedragen schort de betalingsverplichting niet op. KGS heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, tot de Koper het factuurbedrag of de gestelde borg voor de uitvoering van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst op verzoek en naar tevredenheid van KGS heeft betaald. Als de betaling of borg niet binnen 10 werkdagen na verzoek hierom is voldaan, heeft KGS het recht om alle hangende leveringsovereenkomsten te herroepen.

2. Als de Koper binnen de opgegeven periode van dertig dagen of een periode die uitdrukkelijk schriftelijk is overeenkomen met de betaling in gebreke blijft, wordt de Koper wettelijk in gebreke beschouwd. De Koper moet dan interest betalen ten bedrage van één procentpunt per maand vanaf de vervaldatum, tenzij dit bedrag lager is dan een interestvoet van 8 procentpunten boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank per jaar. In dat geval geldt deze laatste interestvoet. KGS behoudt zich het recht voor om naast dat bedrag schadevergoeding wegens verzuim te eisen.

3. In geval van wanbetaling op de vervaldatum, liquidatie, onvrijwillige liquidatie of faillissement, beslaglegging of uitstel van betaling (in overeenstemming met de faillissementswetgeving) van de Koper of andere omstandigheden die de onmogelijkheid van de Koper om zijn betalingsverplichtingen na te komen tot gevolg kunnen hebben, zijn alle verschuldigde bedragen aan KGS onmiddellijk betaalbaar. 4. KGS heeft het recht om betalingen van de Koper in de eerste plaats te gebruiken om de kosten te verrekenen, vervolgens om de verschuldigde interest te verrekenen en ten slotte om de hoofdsom en de opgelopen interest te verrekenen. KGS kan, zonder als in gebreke te worden beschouwd, een aanbod tot betaling weigeren, als de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. KGS heeft het recht om volledige terugbetaling van de hoofdsom te weigeren, als deze niet gepaard gaat met de betaling van de vervallen interest en opgelopen interest alsook de kosten. 

 


V. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Indien en in zoverre voor een degelijke uitvoering van de Overeenkomst vereist heeft KGS het recht om werk door derden te laten uitvoeren.

2. De Koper verzekert dat alle informatie die KGS als noodzakelijk aanduidt of die de Koper redelijkerwijs als noodzakelijk voor de Overeenkomst dient te beschouwen tijdig aan KGS wordt verstrekt. Als deze informatie niet tijdig aan KGS wordt verstrekt, heeft KGS het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dergelijke informatie is ontvangen en/of de Koper de kosten als gevolg van de vertraging conform de gebruikelijke tarieven aan te rekenen.

3. KGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het feit dat KGS heeft vertrouwd op onjuiste en/of onvolledige informatie die door de Klant werd verstrekt, tenzij de informatie zodanig onjuist was dat het feit dat KGS hierop heeft vertrouwd als nalatig wordt beschouwd.

4. Als is overeengekomen dat de plichten van de Overeenkomst in fasen worden uitgevoerd, mag KGS delen van de Overeenkomst die tot de volgende fase behoren opschorten tot de Koper de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Als KGS of derden in opdracht van KGS binnen de context van de bestelling werk uitvoeren op de locatie van de Koper of op een locatie die door de Koper is aangeduid, voorziet de Koper kosteloos de faciliteiten die KGS of derden redelijkerwijs nodig hebben.

6. De Koper vrijwaart KGS tegen alle vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst verlies lijden dat aan de Koper toe te schrijven is. 

 


VI. Levering

1. Levering gebeurt af fabriek/magazijn van KGS.

2. Als de levering op basis van de “Incoterms” gebeurt, geldt de meest recente versie van de “Incoterms” die op de datum van het sluiten van de Overeenkomst beschikbaar is.

3. De Koper neemt de levering van de goederen in ontvangst, als KGS ze aan de Koper levert of laat leveren of als ze in overeenstemming met de Overeenkomst ter beschikking van de Koper worden gesteld.

4. Als de Koper de levering van goederen weigert in ontvangst te nemen of verzuimt de vereiste informatie of aanwijzingen voor de levering ervan te verstrekken, heeft KGS het recht om dergelijke goederen voor rekening en op risico van de Koper te bewaren. KGS heeft dan het recht om betaling van de Koper te eisen alsof de levering had plaatsgevonden.

5. Als KGS binnen de context van de uitvoering van de Overeenkomst bepaalde informatie van de Koper nodig heeft, vangt de leveringstermijn pas aan nadat de Koper die informatie aan KGS ter beschikking heeft gesteld.

6. Leveringsdata die door KGS zijn opgegeven, worden als richtlijn beschouwd en verbinden KGS enkel tot het leveren van de beste inspanningen om deze data te halen. Leveringsdata die door de Koper zijn gevraagd, worden enkel als aanvaard beschouwd, als ze door KGS duidelijk schriftelijk zijn bevestigd. Als een leveringstermijn wordt overschreden, moet de Koper KGS eerst schriftelijk in gebreke stellen. Zelfs dit geeft de Koper echter niet het recht om schadevergoeding te eisen of de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. KGS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de leveringstermijnen.

7. KGS heeft het recht om een deel van de goederen te leveren, tenzij bij het sluiten van de Overeenkomst iets anders is overeengekomen of tenzij dergelijke gedeeltelijke levering niet als een zelfstandige levering wordt beschouwd. KGS heeft het recht om de goederen die zodoende afzonderlijk zijn geleverd te factureren. 

 


VII. Tekeningen, berekeningen, specificaties, monsters, modellen enz.

1. Alle catalogi, illustraties, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, monsters, modellen enz. die aan de Koper worden getoond en verstrekt, dienen als richtlijn te worden opgevat, zonder dat de desbetreffende goederen conform hiermee moeten zijn, tenzij door KGS uitdrukkelijk anders verklaard.

2. KGS blijft eigenaar van alle tekeningen, berekeningen, programma’s, specificaties, modellen, gereedschap enz. die door KGS zijn gemaakt of verstrekt alsook van de informatie die erin is bevat en informatie met betrekking tot de bouw- of productiemethodes voor de goederen, ongeacht of er kosten zijn aangerekend. De Koper garandeert dat dergelijke informatie, behalve indien gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet wordt gekopieerd, gepubliceerd of bekendgemaakt aan en gebruikt door derden, tenzij door KGS schriftelijk toegestaan. 

 

VIII. Inspectie

1. De Koper controleert bij levering of in ieder geval zo snel mogelijk daarna of de kwaliteit en hoeveelheid van de geleverde goederen voldoen aan wat is overeengekomen of minstens voldoen aan de geldende vereisten in de normale handelspraktijk.

2. De Koper brengt KGS binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte van alle zichtbare tekorten of gebreken. De Koper brengt KGS binnen 10 dagen na ontdekking ervan, echter niet later dan 6 maanden na levering op de hoogte van verborgen gebreken of tekorten.

3. Als de klacht tijdig volgens vorig lid is meegedeeld, is de Koper echter nog steeds verplicht om de levering in ontvangst te nemen en de betaling voor de aangekochte goederen uit te voeren. Als de Koper de gebrekkige goederen wenst terug te sturen, gebeurt dit volgens de voorafgaande schriftelijke toestemming van KGS en op de manier die KGS heeft opgegeven.

 

IX. Garantie en Klachten

1. KGS garandeert dat de goederen die door KGS zijn vervaardigd voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen en garandeert verder dat ze vrij zijn van gebreken. Dit geldt ook voor verborgen gebreken die niet onmiddellijk bij inspectie of een overdrachtstest worden opgemerkt, in zoverre de Koper KGS binnen 10 dagen na ontdekking ervan op de hoogte brengt en bewijst dat deze gebreken binnen 6 maanden na levering zijn opgedoken en uitsluitend of hoofdzakelijk het rechtstreekse gevolg zijn van een fout in de constructie door KGS, slecht vakmanschap, gebruik van minderwaardige materialen of onjuiste montage/installatie door KGS. De kosten van de inspectie of overdrachtstest zijn voor rekening van de Koper, als er geen constructie- of materiaalfouten, onjuiste montage/installatie of slecht vakmanschap worden vastgesteld. Klachten moeten aan de afdelingen Corporate of Accounting van KGS worden gericht. Klachten bij verkoopvertegenwoordigers worden enkel geacht door KGS te zijn ontvangen, zodra KGS een schriftelijke bevestiging naar de Koper heeft gestuurd. 

2. De garantie waarnaar in het eerste lid van deze paragraaf wordt verwezen, geldt voor een termijn van 6 maanden na levering of indien de montage/installatie door KGS wordt uitgevoerd voor een termijn van 6 maanden vanaf de datum van beëindiging van de montage/installatie door KGS.

3. Klachten over gebreken of onvolledige leveringen worden zo snel mogelijk na ontdekking ervan schriftelijk ingediend, echter in ieder geval uiterlijk 10 dagen na ontdekking ervan en uiterlijk 5 werkdagen na het verstrijken van de garantietermijn. Na het verstrijken van deze termijnen wordt iedere vordering tegen KGS voor dergelijke gebreken als ongeldig beschouwd. Als de Koper niet tevreden is over de aangeboden oplossing en met betrekking tot het gebrek gerechtelijke stappen wil ondernemen, verbindt de Koper zich ertoe deze in te leiden binnen 1 jaar na tijdige melding van het gebrek aan KGS op straffe van nietigheid van zijn vordering.

4. Als de geleverde goederen niet aan deze bepalingen voldoen, vervangt of herstelt KGS deze goederen naar eigen goeddunken binnen een redelijke termijn na levering of, als ze niet redelijkerwijs kunnen worden teruggestuurd, na schriftelijke kennisgeving van het desbetreffende gebrek door de Koper. In geval van vervanging verbindt de Koper zich ertoe om de te vervangen goederen naar KGS terug te sturen en de eigendom ervan aan KGS over te dragen. De kosten van de vervanging, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, worden door KGS gedragen. Als voormelde kosten meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke bestelling bedragen, heeft KGS het recht om vervanging te weigeren.

5. De voormelde garantie geldt niet, als het gebrek te wijten is aan onbezonnen of onjuist gebruik of indien de Koper of derden, zonder schriftelijke toestemming van KGS, veranderingen aan de goederen heeft aangebracht, pogingen daartoe heeft ondernomen of deze goederen ondoelmatig heeft gebruikt.

6. Gebreken die niet onder de garantie vallen, zijn gebreken die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan:

a. veronachtzaming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen of ander gebruik dan het bedoelde normale gebruik, 

b. normale slijtage,

c. montage/installatie of herstelling door derden, waaronder ook de Koper,

d. de toepassing van een overheidsbepaling met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen (wanneer vanuit overheids- of rechtswege bepaald is dat bepaalde materialen gebruikt moeten worden voor bepaalde toepassingen, en er een defect optreedt als gevolg van dit gebruikte materiaal), e. gebruikte materialen of onderdelen in overleg met de Koper, f. materialen of onderdelen die de Koper aan KGS heeft geleverd voor verwerking/integratie, g. materialen, onderdelen, werkmethodes en constructies/structuren, in zoverre gebruikt als uitdrukkelijk door de Koper opgedragen, en materialen en onderdelen die door of namens de Koper zijn geleverd, h. onderdelen die KGS van derden heeft verworven, in zoverre deze derden geen garantie aan KGS hebben voorgelegd.

7. Als de garantie die door KGS is verleend betrekking heeft op onderdelen die door derden zijn vervaardigd, is deze beperkt tot de garantie die door de fabrikant is verleend.

8. Als de Koper een plicht als gevolg van de Overeenkomst die met KGS is gesloten of een overeenkomst in verband hiermee niet nakomt, is KGS niet gebonden door een garantie in deze paragraaf met betrekking tot de goede werking van de goederen.

9. Als KGS een garantieverplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, wordt de Koper niet vrijgesteld van zijn verplichtingen als gevolg van een overeenkomst die met KGS is gesloten.

 


X. Aansprakelijkheid

1. Als de goederen die door KGS worden geleverd gebrekkig zijn, is KGS slechts aansprakelijk, indien en in zoverre ze in deze voorwaarden onder “Garanties” hiervoor garanties heeft verleend.

2. De aansprakelijkheid van KGS voor een fout die aan KGS te wijten is of op basis van wetten is, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt tot herstelling van het gebrek, vervanging van de gebrekkige onderdelen, heruitvoering van de plichten volgens de overeenkomst of terugbetaling van het ontvangen bedrag van de Koper in verband met de uitvoering die gebrekkig werd geacht. In dat geval wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd voor de terugbetaalde delen van de overeenkomst. KGS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de gezondheid of andere goederen dan de goederen die deel uitmaken van de overeenkomst en haar aansprakelijkheid voor directe schade is te allen tijde beperkt tot tweemaal het gefactureerde bedrag voor de uitvoering van de plichten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Directe schade betekent uitsluitend: - de redelijkerwijs opgelopen kosten om de oorzaak en omvang van het verlies vast te stellen, in zoverre met betrekking tot schade/verlies in de zin van deze voorwaarden, - alle redelijkerwijs opgelopen kosten om ervoor te zorgen dat de gebrekkige uitvoering van KGS aan de Overeenkomst voldoet, tenzij het desbetreffende gebrek of tekort niet aan KGS kan worden toegeschreven, - alle redelijkerwijs opgelopen kosten om schade/verlies te voorkomen of te beperken, in zoverre de Koper bewijst dat dergelijke kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade/het verlies waarnaar in deze AV wordt verwezen.

4. KGS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor

a. indirecte schade, waaronder gevolgschade, winstderving, misgelopen besparingen en verlies als gevolg van vertragingen,

b. verlies als gevolg van verklaarde garanties of leveringstermijnen door de Koper of derden,

c. de gevolgen van fouten of gebreken in ontwerpen, berekeningen, tekeningen, technische beschrijvingen, technologieën, goederen, diensten, goederen enz. door derden waarvan KGS diensten, informatie of goederen heeft gebruikt, d. schending van patenten, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van informatie die door of namens de Koper werd verstrekt, e. schade aan of verlies van grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschap, uitrusting en andere onderdelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld.

5. Als KGS de Koper op gelijk welke wijze helpt of adviseert bij de montage/installatie zonder dat dit in de bestelling of factuur is opgenomen, gebeurt dit op risico van de Koper en kan KGS niet aansprakelijk worden gesteld.

6. De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade in deze voorwaarden geldt niet, als deze schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van KGS of haar werknemers.

7. Als de aansprakelijkheid van KGS wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van het personeel of de werknemers van KGS.

 


XI. Wijzigingen in de Overeenkomst

1. Als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een degelijke uitvoering noodzakelijk is dat het uit te voeren werk wordt gewijzigd en/of aangevuld, wijzigen de Partijen de Overeenkomst navenant tijdig en in wederzijds overleg.

2. Als de Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan dit het tijdstip van beëindiging van de uitvoering van de Overeenkomst beïnvloeden. Indien dit geval is, brengt KGS de Koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

3. Als dergelijke wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst financiële of kwalitatieve gevolgen zou hebben, meldt KGS dit vooraf aan de Koper.

4. Als er een vaste prijs is overeengekomen, deelt KGS de Koper mee in welke mate dergelijke wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst de overeengekomen prijs beïnvloedt.

5. Tenzij anders in de Overeenkomst bepaald of schriftelijk door de Koper bevestigd mag KGS geen extra kosten aanrekenen, als dergelijke wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KGS te wijten zijn. 

 


XII. Eigendomsvoorbehoud

1. KGS behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle goederen die door KGS aan de Koper zijn geleverd tot alle vorderingen van KGS ten opzichte van de koper als gevolg van deze of andere overeenkomsten zijn voldaan, waaronder toekomstige vorderingen als gevolg van gelijktijdig gesloten contracten.

2. De Koper mag geen goederen onder eigendomsvoorbehoud verpanden of op andere wijze bezwaren.

3. Als derden beslag leggen op geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud of rechten met betrekking tot dergelijke goederen wensen te vestigen of uit te oefenen, verwittigt de Koper KGS zo snel als redelijkerwijs mogelijk kan worden geacht.

4. De Koper verbindt zich ertoe om de geleverde goederen onder eigendomsvoorbehoud te verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de desbetreffende polis op eerste verzoek ter controle voor te leggen.

5. Goederen die door KGS onder eigendomsvoorbehoud volgens lid 1 van onderhavige paragraaf X worden geleverd, mogen enkel binnen de context van normale zakelijke transacties worden doorverkocht en mogen nooit als betaling worden gebruikt.

6. Verwerking door de Koper van goederen onder eigendomsvoorbehoud gebeurt namens KGS, zonder dat KGS als gevolg daarvan op eender enkele wijze hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. In geval van verwerking, samenstelling of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met andere goederen, krijgt KGS een mede-eigendomsaandeel in het nieuwe product;  in geval van verwerking in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud (= brutofactuurbedrag, inclusief bijkomende kosten en heffingen) tot de waarde van het nieuwe onderdeel; in geval van samenstelling of vermenging in de verhouding van de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de andere goederen.

7. Als voorbereiding voor het geval KGS haar rechten op voorbehouden eigendom wenst uit te oefenen, geeft de Koper aan KGS en derden die door KGS dienen te worden aangesteld nu al haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om zowel de gebouwen en terreinen te betreden waar de goederen van KGS zich bevinden als dergelijke goederen weer in bezit te nemen, waaronder het overgaan tot eventueel noodzakelijke ontmanteling. 

 

 

XIII. Inningskosten

1. Als de Koper één van zijn verplichtingen niet nakomt, zijn alle redelijke buitengerechtelijke kosten die voor de voldoening hiervan worden opgelopen voor rekening van de Koper. Als de Koper een verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, riskeert hij een onmiddellijk betaalbare boete van 15% boven op het verschudligde bedrag die echter minstens EUR 100 bedraagt.

2. Alle hogere kosten die KGS oploopt en redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor vergoeding in aanmerking.

3. Alle redelijke gerechtelijke kosten en kosten voor de uitvoering die KGS oploopt, worden door de Koper gedragen.

4. De Koper betaalt interest op de opgelopen inningskosten. 

 


XIV. Opschorting en ontbinding

1. KGS heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, als: - de Koper zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt. - er na het sluiten van de Overeenkomst wegens omstandigheden waarvan KGS kennis heeft gekregen goede redenen bestaan om te geloven dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Als er goede redenen bestaan om te geloven dat de Koper zijn verplichtingen niet goed of volledig zal nakomen, is opschorting enkel toegestaan, in zoverre gerechtvaardigd door de desbetreffende tekortkoming. - de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst werd verzocht een borg te stellen voor de uitvoering van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en als die borg niet is gesteld of ontoereikend is gebleken. Zodra de borg is gesteld, is KGS niet langer gemachtigd om haar verplichtingen op te schorten, tenzij het nakomen van de verplichtingen door de Koper hierdoor onredelijk vertraagd is.

2. KGS heeft verder het recht om de Overeenkomst te ontbinden, als er zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de uitvoering in alle redelijkheid en eerlijkheid niet langer vereist is of als er zich andere omstandigheden voordoen waardoor KGS niet redelijkerwijs kan worden verwacht om de Overeenkomst te handhaven of ongewijzigd te laten.

3. Bij ontbinding van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van KGS ten opzichte van de Koper onmiddellijk betaalbaar. Als KGS de uitvoering van haar verplichtingen opschort, behoudt zij alle vorderingen volgens de wet en de Overeenkomst.

4. KGS heeft te allen tijde het recht om schadevergoeding te eisen.

 


XV. Teruggeven van ter beschikking gestelde goederen

1. Als KGS tijdens de uitvoering van de Overeenkomst onderdelen aan de Koper ter beschikking stelt, geeft de Koper dergelijke onderdelen in hun oorspronkelijke staat, vrij van gebreken binnen 14 dagen terug. Als de Koper dit niet doet, zijn alle kosten als gevolg daarvan voor rekening van de Koper.

2. Als de Koper de verplichting waarnaar in lid 1 van deze paragraaf wordt verwezen om welke reden dan ook na naar behoren te zijn gewaarschuwd niet nakomt, heeft KGS het recht om het verlies en de kosten als gevolg daarvan, inclusief de kosten voor vervanging, van de Koper terug te krijgen.

 


XVI. Risico-overdracht

1. Het risico op schade aan of verlies van de goederen die onder de Overeenkomst vallen, gaan in ieder geval, onderworpen aan andere bepalingen en overeenkomsten, op de Koper over, als de goederen onder toezicht worden geplaatst van de Koper of derden die door de Koper dienen te worden aangesteld.

 


XVII. Overmacht

1. De partijen zijn niet gebonden om te voldoen aan een verplichting als gevolg van hun overeenkomst en/of de AV, als ze daartoe worden belet als gevolg van iets wat niet hun fout is en waarvoor ze volgens de wet, rechtshandelingen of een algemeen aanvaarde praktijk niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

2. Naast wat er volgens de wet en rechtspraak is voorzien, wordt overmacht in deze algemene voorwaarden beschouwd als alle externe, al dan niet voorziene omstandigheden buiten de controle van KGS waardoor KGS haar verplichtingen niet kan nakomen, zoals: stakingen, uitsluitingen, brand, waterschade, natuurrampen of ander van buitenaf komend onheil, mobilisatie, oorlog of dreigende oorlog, verkeersbelemmeringen, transport uit het buitenland, overheidsmaatregelen of -bepalingen en andere factoren die de zakelijke transacties van KGS en/of haar leveranciers/fabrikanten ernstig verstoren. Overmacht wordt ook geacht te bestaan, als de leverancier waarvan KGS goederen heeft gekocht om door te verkopen om welke reden dan ook niet of niet tijdig aan KGS heeft geleverd of indien de desbetreffende overeenkomst om welke reden dan ook is opgezegd.

3. KGS heeft ook het recht om overmacht in te roepen, als het feit waardoor (verdere) uitvoering onmogelijk wordt gemaakt zich voordoet nadat KGS enkele van haar verplichtingen is nagekomen.

4. Zolang de belemmerende situatie voortduurt, kunnen de Partijen het nakomen van hun verplichtingen volgens de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer dan drie maanden duurt, heeft iedere Partij het recht om zich uit de Overeenkomst terug te trekken door dit schriftelijk te bevestigen zonder verplichting tot het betalen van schadevergoeding aan de andere Partij.

5. In zoverre KGS bij aanvang van de overmacht een deel van haar verplichtingen volgens de Overeenkomst heeft uitgevoerd of zal kunnen uitvoeren, heeft KGS het recht om de uitvoering van deze verplichtingen afzonderlijk aan de Koper te factureren. De Koper kan dergelijke factuur voldoen, alsof de verschuldigde prijs uit een afzonderlijke overeenkomst voortkomt.

 


XVIII. Vrijwaring

1. De Koper vrijwaart KGS tegen vorderingen van derden met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten op materiaal of informatie die door de Koper is verstrekt en voor de uitvoering van de Overeenkomst is gebruikt.

2. De Koper garandeert dat alle gegevensdragers, elektronische bestanden, software enz. die hij aan KGS heeft verstrekt vrij zijn van virussen en schadelijke gebreken.

 


XIX. Intellectuele-eigendomsrechten en auteursrechten

1. Behoudens andere bepalingen van deze algemene voorwaarden behoudt KGS  zich uitdrukkelijk alle rechten en mogelijkheden voor die zij volgens de wetgeving inzake intellectueel eigendom heeft. Dit dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot patenten, handelsmerken, handelsnamen, woordmerken, plannen, auteursrechten, tekeningen, modellen, ontwerpen, knowhow en het logo of de slogans van KGS. Er worden in geen geval intellectuele-eigendomsrechten aan de Koper overgedragen.

2. De Koper mag geen veranderingen aan de goederen aanbrengen of ze op andere wijze op de markt brengen alsof de Koper de fabrikant was, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Tenzij anders overeengekomen behoudt KGS de eigendom op alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en alle andere onderdelen of (elektronische) bestanden die zij binnen de context van de Overeenkomst heeft gemaakt, ongeacht of ze aan de Koper of derden ter beschikking werden gesteld.

4. Alle documenten die KGS verstrekt, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door de Koper en mogen, tenzij naar aanleiding van een natuurlijk gevolg van hun aard, niet zonder voorafgaande toestemming van KGS worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of aan derden worden bekendgemaakt.

5. KGS behoudt zich het recht voor om bijkomende kennis die zij door de uitvoering van het werk heeft vergaard voor andere doeleinden te gebruiken, in zoverre hierdoor geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt bekendgemaakt.

 


XX. Vertrouwelijkheid

1. Beide Partijen houden alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar in de context van de Overeenkomst of uit andere bronnen hebben verkregen geheim. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, als ze als dusdanig door een Partij wordt aangeduid of als gevolg van de aard ervan.

2. Als KGS volgens een wettelijke bepaling of rechterlijke beslissing verplicht is om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden die bij wet of door de bevoegde rechtbank zijn aangesteld en als KGS met betrekking tot dergelijke informatie niet kan terugvallen op een wettelijk recht op vertrouwelijkheid verleend bij wet of erkend of toegelaten door de bevoegde rechtbank, is KGS niet verplicht om schadevergoeding of een andere vergoeding te betalen en de andere partij heeft niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden op grond van verlies als gevolg daarvan.

 


XXI. Niet-overname van personeel

1. Gedurende de Overeenkomst en binnen een termijn van één jaar na beëindiging ervan neemt de Koper geen werknemers van KGS in dienst of bedrijven die door KGS zijn aangenomen om diensten voor de uitvoering van de Overeenkomst te verlenen en die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn of waren, tenzij KGS hiermee heeft ingestemd.

 


XXII. Geschillen

1. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank van het arrondissement waar KGS haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de kantonrechter bevoegd is. KGS kan desondanks een geschil voorleggen aan de Rechtbank die wettelijk bevoegd is.

2. De Partijen nemen geen toevlucht tot gerechtelijke stappen voor de Rechtbank, vooraleer ze iedere poging hebben ondernomen om een geschil in wederzijds overleg te beslechten.

 


XXIII. Toepasselijk recht

1. Alle overeenkomsten tussen KGS en de Koper zijn onderworpen aan het materieel recht van Nederland. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 


XXIV. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Wat de interpretatie van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden betreft, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

2. KGS is gerechtigd deze algemene voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie van de bijgewerkte versie op onze website. Indien er sprake is van substantiële wijzigingen die aanzienlijk van invloed zijn op onze overeenkomst en/of werkwijze, zullen deze wijzigingen aan u worden meegedeeld per e-mail of op andere wijze. Het voortgezette gebruik van onze producten of diensten na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.